Konsulttjänst

Problemlösning och problemeliminering


Alla problem ska hanteras noggrant, oavsett om det handlar om ett arbetssätt som inte fungerar eller om problemet är ett maskinhaveri som orsakar stopp i produktionen.

Problem går aldrig att undvika helt och hållet, det är bara att acceptera. Däremot kan varje problem hanteras så att samma problem aldrig uppstår mer än en gång. Med ett sådant arbetssätt minimeras antalet möjliga problemsituationer och det blir mer och mer sällsynt att problem dyker upp.

Min process för problemhantering består av 11 steg, som är tydliga och enkla att följa. Processen innefattar allt från att hitta den verkliga grundorsaken till problemet, till att på bästa sätt ta vara på den framarbetade lösningen.

I dagsläget använder sig många företag av Edwards Demings Plan-Do-Check-Act (PDCA). I grunden är det inget fel på PDCA, men sättet verktyget ofta används på gör att det bästa resultatet inte uppnås. Planera, utföra, kontrollera och agera är fyra ord som inte säger mycket om hur man faktiskt ska göra. Vad innebär det att planera, hur många steg består planeringsdelen egentligen av?>>Tillbaka till Tjänster