Artikel

Vad är lean?

Av Linda Hillmering


Det finns många skrifter och kurser som har syftet att förklara vad lean är. Trots detta har många personer svårt att ge ett bra och tydligt svar på frågan ”Vad är lean?”.

Utifrån teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter, som jag har samlat på mig, har jag skapat en egen tolkning av fenomenet lean. Syftet med den här artikeln är att ge en kortfattad, klar och tydlig bild av vad lean är och vad som krävs för att ett företag ska kunna bli lean.

När är ett företag lean?

Att vara lean innebär att man tar en smart och förnuftig väg till rätt produktivitet. Svårare än så är det inte, men det är inte lätt!

Införandet av lean blir aldrig helt färdigt, det är ett arbete som ständigt måste pågå.

En smart och förnuftig väg

Att arbeta smart och förnuftigt betyder att man inte tar några onödiga vägar, man ger sig inte in i något nytt utan att veta tillräckligt mycket om det och man tänker alltid före, inte enbart efter. Man gör helt enkelt allt på det bästa, enklaste och mest givande sättet. Sunt förnuft och smart tänkande kommer man långt med.

Det handlar om att skapa värde och minimera slöseri. För att avgöra vad som skapar värde måste fokus läggas på vad kunden (intern eller extern) vill ha och värdesätter.

Rätt produktivitet

Med rätt produktivitet menas att rätt produkter (de som kunden behöver) levereras vid rätt tillfälle (när kunden behöver dem), i rätt mängd (antalet som kunden behöver) och i rätt kvalitet (den som kunden behöver).

Kunden betalar inte för hög maskinbeläggning och stora lager.

Hur blir ett företag lean?

Lean består av två delar:

 1. En livsstil
 2. Leanverktyg, arbetssätt och metoder

Dessa två delar är beroende av varandra. Missar man den ena fungerar inte den andra. I början av lean-införandet är det viktigt att följa prioritetsordningen, det vill säga att börja med nummer 1. Därefter utförs båda delarna parallellt.

En livsstil - för långsiktighet

Ett vanligt problem vid införandet av lean är att man börjar med leanverktygen, arbetssätten och metoderna. Det kan fungera bra i början, men med tiden återgår man sakta men säkert till de gamla vanorna. Vill man ha långsiktiga resultat måste man börja i rätt ände.

Det är otroligt viktigt att företagets ledning och chefer förstår vad lean är och tydligt visar engagemang för att motivera de övriga anställda. Ingen vill lägga ner tid och energi på något nytt om man ser att chefen struntar i vilket.

Nästa steg är att alla på företaget sakta men säkert ska förstå vad lean är och framförallt varför lean ska införas hos dem.

Viktiga områden att fokusera på för ett lyckat lean-införande är:

 • Eget ansvar hos alla.
 • Motivation till att ständigt förbättra.
 • Ledningens uppmuntran till kreativitet.
 • Personlig utveckling genom coaching och stöd.
 • Kompetensutveckling genom coaching och utbildning.

Företaget måste ”leva” på rätt sätt, komma in i rätt livsstil, för att resultatet ska bli långsiktigt och så bra som möjligt. De anställda ska, med rätt hjälp, förbättra och utveckla sina egna områden.

Leanverktyg, arbetssätt och metoder – nödvändiga hjälpmedel

För att uppnå det önskade stadiet, där man enbart arbetar smart och förnuftigt samt har optimerat det som skapar värde och minimerat slöseri, måste rätt leanverktyg, arbetssätt och metoder införas och användas i verksamheten.

Exempel på leanverktyg, arbetssätt och metoder är:

 • Identifiering av förbättringsmöjligheter
 • Flödeskartläggning
 • Problemlösning och problemeliminering
 • Standardiserade arbetssätt
 • 5S
 • Dragande flöden
 • Kanban
 • Visualisering
 • Andon
 • Enstycksflöden

Alla leanverktyg, arbetssätt och metoder är inte lämpliga att använda i alla verksamheter, utan det är viktigt att hitta de som lämpar sig just där de ska användas samt att anpassa dem för optimal funktion.